2008 Campaign

2008 Campaign

“ARSIM CILËSOR PËR GJITHË, JEPINI FUND PËRJASHTIMIT” “POLITIKANË KTHEHUNI SHKOLLË - ËSHTË KOHA KONTRIBUONIʺ

Java Globale “Arsimim për Gjithë” 21 – 27 Prill 2008

Këtë vit, gjithë Botën, përfshirë edhe Shqipërinë, nga data 21-27 Prill 2008, zhvillohet Java Globale “Arsimim për Gjithë” nën moton “ARSIM CILËSOR PËR GJITHË, JEPINI FUND PËRJASHTIMIT”. Gjatë kësaj jave organizatat punojnë për arsimimin e fëmijëve dhe sindikatat e mësuesve nga e gjithë Bota i drejtohen qeverisë dhe politikanëve me slloganin “Politikan Kthehuni Shkollë, është koha kontribuoni"

Ndonëse gjatë vitit 2007 buxheti i arsimit është rritur, përsëri ne vëmë re se fondet e dhëna nga Qeveria nuk janë kanalizuar drejt kthimit shkollë fëmijëve punojnë, lypin apo e kanë braktisur shkollën; arsimimin e vajzave; forcimit infrastrukturës shkollore sidomos zonat rurale, përmirësimit cilësisë mësimdhënies dhe rritjes dhe forcimit kualifikimit mësuesve.

Arsimimi është e drejta e çdo fëmije, përmes cilës çdo individ shoqëri ka mundësi zhvillohet plotësisht dhe dalë nga varfëria. Për këtë qëllim organizatat joqeveritare: Qendra për Mbrojtjen e Drejtave Fëmijëve Shqipëri / Defence for Children International (CRCA / DCI), Qendra e Informacionit dhe Kërkimeve për Drejtat e Fëmijëve Shqipëri (IRCCRA), World Vision Albania, Save the Children - Albania, UNICEF - Albania, Federata e Sindikatave Arsimit Shqipëri, Aleanca për Femijet Shqipëri (ACA), SOS - Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri, Qëndra “Vatra”, Alanca Gjinore për Zhvillim, Qëndra Fëmijët Sot dhe Diakonia Agapes, Partner për Fëmijët, kanë bashkuar forcat e tyre për t’i bërë thirrje Kuvendit Shqipërisë, Qeverisë shqiptare dhe Presidentit Republikës, si dhe gjithe politikanëve, bëjnë shumë për sigurimin e drejtave dhe arsimimin e fëmijëve Shqipëri, sigurimin i mospërjashtimit fëmijëve, mënyrë eleminohet dhe ndalohet diskriminimi ndaj fëmijëve institucionet para-shkollore dhe arsimore publike.

Qëllimi i Fushatës Javore Shqipëri është ndërgjegjësimi i Qeverisë Shqiptare, politikanëve dhe publikut gjerë për: problemet e arsimimit fëmijëve Shqipëri, veçanërisht arsimimit vajzave dhe fëmijëve grupeve vulnerabël, fenomenit braktisjes shkollës dhe fëmijëve përjashtuar nga arsimi si dhe krijimit kushteve për shkolla sa miqësore.

Koalicioni për Arsimimin e Fëmijëve Shqipëri u kërkon Qeverisë shqiptare nëpërmjet kësaj deklarate për shtyp ;

  • shohë me prioritet çështjet e arsimimit fëmijëve Shqipëri;
  • rishikojë buxhetin e shtetit dhe parashikojë shumë fonde për arsimimin e fëmijëve;
  •   zbatojë politika arsimore gjithëpërfshirëse dhe jo përjashtuese për asnjë target grup;
  • zbatojë politika mbështetëse për fëmijët punojnë, fëmijët e komunitetit Rrom, fëmijët me aftësi  kufizuar, ...etj;

Koalicioni për Arsimimin e Fëmijëve beson se arsimimi i fëmijëve dhe sigurimi i kushteve për shkolla sa miqësore duhet jenë prioritetet kryesore Qeverisë shqiptare dhe shoqërisë përgjithësi. Arsimi ka një ndikim padiskutueshëm uljen e varfërisë, rritjen e nivelit arsimor dhe kulturor shoqërisë dhe krijimin e një force aktive për punë, aftë integrohet dhe konkurojë tregun ndërkombëtar.

Koalicioni për Arsimimin e Fëmijëve fton Qeverinë shqiptare, Parlamentin, Presidentin e Republikës, pushtetin lokal, shoqërinë, OJF-të, prindërit, mësuesit dhe vetë fëmijët, japin ndihmën e tyre maksimale për bërë arsimimin cilësor dhe mundshëm për gjithë fëmijët Shqipëri.

QOFTË SE E KENI LEXUAR KËTË DEKLARATË DERI FUND, PËRPIQUNI RIKTHENI NJË POLITIKAN SHKOLLË

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us