BËHU PJESË E KONTRATËS RINORE KOMBËTARE 2021

ME NJË KLIKIM NDAJ PROBLEMET DHE KËRKESAT QË KE SI I RI / E RE ME PARTITË POLITIKE QË MARRIN PJESË NË ZGJEDHJE, POLITIKANËT E RINJ DHE QEVERINË E ARDHSHME!

 

Zgjedhjet Parlamentare për Shqipërinë dhe përzgjedhja e 140 deputetëve të vendit, së bashku me programin e partive politike, ku të paktën njëra prej tyre do të kryesojë vendin në katër vitet e ardhshme, janë thuajse 1 muaj larg.

Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN) në bashkëpunim me Parlamentin Rinor, Qendrën Kombëtare Burimore për të Rinjtë në Shqipëri (YRCA) dhe Laboratorin e Politikave për Fëmijët dhe të Rinjtë, me mbështetjen e CRCA/ECPAT Shqipëri, ACE dhe ALO 116 111, dëshirojnë që nëpërmjet evidentimit të gamës së gjerë të problemeve që kanë të rinjtë dhe zgjidhjeve të propozuara nga ata vetë, të avokojnë që, jo vetëm programet e partive në këto zgjedhje të jenë të drejtuara ndaj problemeve të vërteta të të rinjve dhe të rejave, por edhe programi i Qeverisë së adhshme të jetë i bazuar në Kontratën Kombëtare Rinore.

Për këtë qëllim Rrjeti Kombëtar i të Rinjve ka përgatitur Anketën Kombëtare, e cila i adresohet të rinjve dhe të rejave anembanë Shqipërisë nga mosha 14-30 vjeç.

Anketa "Kontrata Rinore Kombëtare" ka si qëllim të sjellë kërkesat, pritshmëritë dhe zërin e të rinjve tek ata që duhet të dëgjojnë, por edhe që marrin vendime në emrin tonë: Politikanët dhe Vendimarrësit!

Si shkak i situatës së pandemisë Covid -19 në vend dhe kushteve të karantinës, kjo anketë është vendosur online. Rezultatet e saj do të prezantohen në një Raport të veçantë dhe do të diskutohen në një seri takimesh online me të rinj e të reja në mbarë vendin, për të finalizuar më pas dokumentin e Kontratës Rinore Kombëtare.

Kontrata do t’i prezantohet zyrtarisht të gjitha partive politike pjesëmarrëse të Zgjedhjeve Parlamentare 2021 për të adresuar dhe integruar në programet e tyre, jo vetëm të problemet e të rinjve, por edhe zgjidhjet e propouara prej tyre.

Anketa është tërësisht anonime dhe të dhënat administrohen vetëm për qëllime besueshmërie të saj. Ato nuk do të ndahen me askënd!

Këtu ju keni mundësi të gjeni Anketën e plotë, në linkun bashkangjitur; https://forms.gle/a6i4m2ya99KruCqF9

Më shumë informacion per organizatorët e kësaj ankete mund ta gjeni ne adresat: www.anyn.al  dhe www.crca.al Gjithashtu, për çdo pyetje që mund të keni lidhur me Kontratën Rinore Kombëtare ndjehuni të lirë për të na shkruar në adresën e emailit: info@anyn.al

 

Vota rinore dhe zëri i të rinjve VLEN!

 

 

 

BECOME PART OF THE NATIONAL YOUTH CONTRACT 2021 IN ALBANIA

 

JOIN US IN IDENTIFYING PROBLEMS AND CONCERNS OF YOUTH IN ALBANIA TO ADVOCATE BETTER WITH POLITICAL PARTIES AND YOUNG POLITICIANS PARTICIPATING IN ELECTIONS, AND THE NEXT NEW GOVERNMENT!

 

The Parliamentary elections for Albania and the selection of 140 MPs, together with the official presentation of the electoral program of political parties, where at least one of them will lead the country in the next four years, are almost a month away.

The Albanian National Youth Network (ANYN) in cooperation with the Youth Parliament, the National Youth Resource Center (YRCA) and the Children & Youth Policy Hub, with the support of CRCA/ECPAT Albania, ACE and ALO 116-111, will advocate for the identification of problems and concerns that youth face, and solutions proposed by them, that in the electoral programs of the political parties be focused on the real problems of young people, including the program of the next Government, be based on the National Youth Contract in Albania.

For this purpose, ANYN experts have prepared the National Youth Survey, which will be filled by young people across Albania aged 14-30 years old.

The "National Youth Contract" survey aims to bring the demands, expectations and voice of young people to those who need to listen, but also make decisions on youth behalf: politicians and decision makers!

Due to the pandemic and quarantine conditions, the survey will be available only online. The results will be presented in a separate Report and will be discussed in a series of online meetings with young people across the country.

The National Youth Contract will be officially presented to all political parties participating in the 2021 Parliamentary Elections to address the shortcomings and integrate solutions in their programs.

The survey is completely anonymous, and the administered data will be used only for the purposes of the survey reliability checks. They will not be shared with anyone!

Here you can find the complete survey, at this link;  https://forms.gle/a6i4m2ya99KruCqF9

More information about the organizers of the survey can be found at: www.anyn.al   and www.crca.al Also, for any question related to the National Youth Contract yo may have, please feel free to write us at our email address: info@anyn.al

 

 

Youth vote and youth voice COUNT!

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us