Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, është autoriteti më i lartë ekzekutiv i menaxhimit të arsimit parauniversitar, e cili ka për mision zbatimin e politikave kombëtare arsimore, të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit arsimor për të gjithë qytetarët shqiptarë.

MASR harton dhe ndjek zbatimin e strategjive kombëtare arsimore, bazës ligjore për arsimin, nxjerrja e akteve nënligjore, planifikon buxhetin, si dhe bashkëpunon me njësitë themelore të qeverisjes lokale si edhe përcakton standardet e kurrikulës, administrative dhe infrastrukturore dhe harton politikat e zhvillimit profesional.

http://www.arsimi.gov.al/

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us