Bëhu pjesë

Bëhu pjesë E Koalicionit për Arsimin e Fëmijëve dhe e Lëvizjes për një Arsim Cilësor për çdo fëmijë në Shqipëri!

E nderuar Zonjë / I nderuar Zotëri,

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri (ACCE), është një rrjet i organizatave të shoqërisë civile, i themeluar në vitin 2004, me qëllim kryesor të bëjë të mundur plotësimin e të drejtës universale për arsimim për çdo fëmijë. Objektivat e Koalicionit fokusohen tek avokimi për të respektuar të drejtën e fëmijëve në arsim, arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës për çdo fëmijë si dhe garantimin e mundësisë  arsimit për çdo fëmijë vajzë.

Pjesë e ACCE janë ndër organizatat kryesore  shoqërisë civilesiCRCA ShqipëriALO 116, MEDPAKPartnerë për FëmijëtSindikata e Arsimit, La Casa nel Cuore, ADRF, ADRA, SHKEJ, Fëmijët Sot, Qendra e Informacionit për të Drejtat e Fëmijëve etj. Përmes zbatimit të nismave, fushatave dhe programeve,ACCE synon të përmirësojë standartet ligjore që lidhen me arsimin para-universitar në Shqipëri, organizon fushata ndërgjegjësuese për të komunikuar qëllimet dhe objektivat e arsimit tek prinderit, mësuesit dhe publikun e gjërë.

Që prej krijimit të saj, ACCE ka dhënë kontributin e saj në draftimin e Dispozitave Normative të Ligjit të Arsimit para-universitar (2012), ka qënë pjesë aktive e grupit të punës pranë Avokatit të Popullit për minoritetin Rrom, si dhe ka marre pjesë në seanca të ndryshme dëgjimore parlamentare. Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve ka mundësuar takime konsultuese të shoqërisë civile me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, Raportin Vlerësues mbi Arsimin para-universitar, si dhe pjesëmarrja në tryezën teknike “Shkolla si Qëndër Komunitare” e kanë pozicionuar ACCE si një aktor të aftë për të sjellë ndryshim.

Në kuadër të përpjekjeve për të fuqizuar Koalicionin për Arsimin e Fëmijëvë në Shqipëri dhe me mbështetjen e Fushatës Globale për Arsim (Global Campaign for Education), kam kënaqësinë që të ftoj organizatën tuaj të bëhet anëtare e Koalicionit, pasi sëbashku zëri ynë në mbështetje të të drejtës së arsimit për çdo fëmijë do të bëhet edhe më i fortë.

Për më tepër informacion ju lutem kontaktoni

Znj. Linda Pino

Koordinatore e Koalicionit

E-mail: linda.pino@crca.al / Tel: + 355697240661 

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us